Hong Kong: Polis baskısı son bulsun, hiçbir askerî müdahale tehdidi yapılmasın!

Yayın tarihi .

Britanya sömürgesinden kapitalist Çin’in “özel bölgesine” Birleşik Krallık, Çin imparatorluğuna karşı 1839 ila 1842 senelerindeki ilk afyon savaşında Hong Kong’u işgal etmiştir. Nankin Antlaşması ile bu bölgeyi ele geçirmiştir. Dünyadan kopuk olmak eski Çin’in devamı için gerekli bir şarttı. Bu kopukluk İngiltere tarafından şiddetli bir şekilde bozulduğundan, eski Çin’in dağılması kaçınılmazdı… İngiltere ihtilali Çin’e getirmişti. […]

AB’deki seçim sonuçları

Yayın tarihi .

Avrupa Birliği Avrupa Birliği bazen yanlış bir şekilde Avrupa olarak değerlendirilmektedir. AB, birleşik bir kıta değildir, millî hudutlarının darlığı sebebiyle 1951 ila 1957 seneleri arasında 6 devlet arasında kurulmuş bir koalisyondur. Bu devletlerin burjuvazileri birleşmeyi becerememişlerdir. AB’nin kendi ordusu yoktur, bütçesi düşüktür (AB’nin gayri safi millî hasılasının %1’i) ve vergi toplamaz.

Amerikan emperyalizmi ile siyonist devlet, İran’dan pençenizi çekin !

Yayın tarihi .

Amerika Birleşik Devletleri’nin dünyaya hükmetme konusundaki acımasızlığı, ekonomik olarak zayıfladıkları ve çeşitli askeri ve siyasi yenilgiler yaşadıkları için daha da şiddetli bir hal almıştır. Bunun neticesi, çok taraflı müzakerelere ve DTÖ’ye düşmanlık, korumacı tedbirlerin çoğalması, önceki antlaşmalardan çekilmeler ve aşırı militarizm olmuştur. Irak ile Afganistan’ın askeri işgalinin mümkün olmayışı sebebiyle, Rusya ile İran’ın işkenceci Suriye […]

Cezayir : baskı son bulsun, Louisa Hanoune serbest bırakılsın!

Yayın tarihi .

Cezayir halkının rejim ve yolsuzluğuna karşı kitlesel protestoları sadece görünüşte bir değişikliğe sebep olmuştur. Günümüze dek Buteflika ve etrafının sadık müttefikleri olan general Salah ile genelkurmay artık onların aleyhine bir tavır almıştır. Televizyon, 5 mayıs tarihinde Blida Askerî Mahkemesi’nin büyük merdivenlerinin önüne üç kişinin geldiğini göstermiştir: devrik başkanın kardeşi Said Buteflika; güvenlik servislerinin eski koordinatörü […]

Sudan: ihtilalin zaferi için

Yayın tarihi .

Ülkeyi birleştirmekten aciz bir burjuvazi Resmi bağımsızlık sırasında (1956), oluşmakta olan Sudan burjuvazisi siyasi açıdan iki seçenek arasında bölünmüştür. Bunlardan birisi, diğer sınıflara baskın gelmek için din kartını kullanmayı seçmiştir ve çeşitli hareketlerde somutlaşmıştır: Mısır’a düşman olan Ümmet (1945 senesinde kurulmuştur) ve (günümüzde NCP ve PCP arasında bölünmüş) İslami Tüzük Cephesi’nin (ICM) Müslüman Kardeşleri. Diğeri […]

Tüm ülkelerin emekçileri, birleşelim!

Yayın tarihi .

Cezayir ve Sudan’daki kitleler, ayrıcalıklı burjuvazilerinin zalim rejimlerine başkaldırmaktadırlar, bir durumda FLN ve ordunun rejimine, diğer durumda ise İslamcılığın ve siyasî polisin rejimine. Bazı işçi militanları, 1994 senesinden beri zenci burjuvazinin partisi ANC ile Güney Afrika kapitalizminin yönetimine katılan COSATU konfederasyonunun yöneticileri ve “komünist” parti ile bağlarını koparmış ve sosyal ihtilale sahip çıkan bir parti […]

Sosyalist Avrupa ihtilali için manifesto

Yayın tarihi .

Avrupa’nın yukarıdan, kapitalist hükumetlerin anlaşmalarıyla yapacakları ekonomik birleşmesi bir ütopyadan ibarettir. Bu iş bu yönde kısmi uzlaşmaların ve yarım kalmış tedbirlerin ötesine geçemez. Bunun neticesi olarak üretici ile tüketiciye ve genel anlamda kültürel gelişmeye devasa avantajlar getirecek Avrupa’nın ekonomik olarak birleşmesi, emperyalist korumacılığa ve onun aygıtı olan militarizme karşı mücadelesinde Avrupa’lı proletaryanın devrimci vazifesi haline […]

Kadın İşçilerin Yeri

Yayın tarihi .

ABD’de Trump’tan, Brezilya’daki Balsona’dan Avrupa’daki yabancı düşmanlığı üzerinden kendisini vareden faşist partilere, cihatçı ve islamcı diktatörlere kadar küresel çapta yeşeren ve gelişen tüm gerici burjuva hareketleri kadın haklarına karşı amansız bir saldırı içindedir. Bunlar; göçmenleri, etnik azınlıkları, kadınları, lgbti bireyleri düşman göstererek, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak her ülkede yıkımlar yaratan kapitalizmin suçlarını aklamak için, […]

Cezayir : Hırsız ve yozlaşmış FLN rejimi dışarı !

Yayın tarihi .

İktidar Cezayir’in emekçilerine! 2014 senesinde Abdülaziz Buteflika’nın 4. iktidar döneminin açıklanmasını müteakip gösterilere rağmen FLN ve ordunun klikleri, onun yerini alacak birisi konusunda anlaşamamalarından dolayı aynı şeyi 2019 nisanında hasta ve hiçbir inisiyatif sahibi olamayacak durumdaki bir ihtiyarın neredeyse yarı mumyasını kullanarak tekrarlamayı düşünüyorlardı. İktidarın tüm geleneksel destekçileri kendilerini buna hazırlamışlardı. Bir yandan FLN, RND, […]